سناریوی کنترل دود در پارکینگ

سامانه کنترل دود پارکینگ یکی از الزامات مهم در ساختمان ها بشمار می آید که مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی طراحی و اجرا می گردد.

هدف از اجرای سامانه کنترل دود، هدایت و تخلیه دود و محصولات ناشی از حریق در زمان بروز آتش سوزی و همچنین کنترل میزان گازهای حاصل از احتراق موتور خودرو در شرایط عادی می باشد.

ضوابط طراحی سامانه کنترل دود بر پایه مقررات  ملی ساختمان و نیز استانداردهای NFPA و BS می باشد. سامانه کنترل دود پارکینگ شامل بخش های ذیل می شود:

  • تابلو قدرت و کنترل
  • فن های اگزاست و هوای تازه
  • جت فن ها
  • کانال های هوای تازه و اگزاست
  • موتور دمپرها
  • سنسورهای مونوکسید کربن
  • پرده های دود
  • کابل های ارتباطی تجهیزات با تابلو

مشخصات فنی و تعداد تجهیزات فوق در هر پروژه متفاوت بوده و بستگی به معماری فضای پارکینگ، تعداد طبقات و مساحت هر طبقه خواهد داشت. در برخی پروژه ها با توجه به شرایط و الزامات ممکن است برخی از موارد فوق حذف گردد.

تابلو سامانه کنترل دود، بطور مستمر شرایط پارکینگ را پایش نموده و در زمان لازم تجهیزات را راه اندازی می نماید. از یک سو تابلو با سیستم اعلان حریق ساختمان در ارتباط می باشد و در زمان حریق سناریوی تخلیه دود را پیاده سازی می کند. از سوی دیگر سنسورهای مونوکسید کربن میزان گازهای حاصل از موتور خودرو را اندازه گیری نموده و بر همین اساس سناریوی کاهش غلظت ” گاز  CO ” اجرا می شود.