شرکت تولید عایق

شرکت مانا انرژی پاک

بیمارستان فردیس

طراحی و اجرای تابلوهای هواساز

بیمارستان فردیس

ساختمان اداری ساعی

شرکت ملی ساختمان

بیمارستان رسالت

بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

ساختمان مسکونی سعادت آباد

سایر پروژه ها